เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยนครพนมมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้ทำการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ หรือสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น ทั้งเป็นการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการนำงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

“การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การแสวงหาประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ก่อให้เกิดผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญากับมหาวิทยาลัย และการส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา