ร่วมสร้างมูลค่าให้กับความคิด สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

Co-create value for ideas, invention and innovation.

งานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนครพนม

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ได้ทำการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ หรือสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น ทั้งเป็นการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการนำงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ให้คำปรึกษาด้านการยื่นคำร้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

จัดอบรม/สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

รวมฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยนครพนม

คู่มืองานทรัพย์สินทางปัญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ งานทรัพย์สินทางปัญา สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

E-mail : iprdi@npu.ac.th โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290