ขั้นตอนการยื่นคำขอ

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เป็นระบบเพื่อการค้นหาข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราสามารถเข้าถึงรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ พร้อมคำอธิบาย และตัวอย่างการเขียน
(สำหรับนักประดิษฐ์)
เอกสารสำหรับการยื่นคุ้มครองผลงาน
  1. IPNPU-00 แบบฟอร์มเปิดเผยการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร  มหาวิทยาลัยนครพนม
  2. IPNPU-20 บันทึกข้อความ ขอดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
  3. IPNPU-30 เอกสารยืนยันยื่นจดสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) /อนุสิทธิบัตร
  4. IPNPU-08 หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์

เอกสารแนบ
  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประดิษฐ์
  2. เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ IPNPU-03